POLIGRAFIA POGRZEBOWA


Idź do treści


REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Regulamin współpracy

§1 Warunki ogólne.

 1. Internetowy System Obsługi Klienta i-Conart, zwany dalej i-Conart, jest prowadzony przez firmę KONAR SC z siedzibą w Warszawie przy ul.Broniewskiego 44: kod 01-771, zwaną dalej KONAR SC. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy KONAR SC a Klientem korzystającym z i-Conart. Postanowienia poniższego regulaminu dotyczą również wszystkich klientów zamawiających usługi poligraficzne w KONAR SC bez użycia systemu i-Conart.
 2. Zamówienia w i-Conart mogą składać Klienci, którzy:
  a) Posiadają dostęp do internetu, poddali się procedurze rejestracyjnej oraz otrzymali swoje indywidualne hasło dostępu oraz numer identyfikacyjny.
  b) Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
 4. KONAR SC zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
  Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)
 5. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez KONAR SC, które zostanie zapłacone gotówką kurierowi przy dostawie, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w KONAR SC płatność przelewem.


§2. Ceny

 1. Ceny opublikowane w cenniku i-Conart są cenami brutto zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Klienci, którzy udokumentują, że działalność usługowa w zakresie usług pogrzebowych stanowi przeważającą działalność firmy według PKD 2007 oraz odsprzedają zakupione w KONAR SC produkty lub usługi klientom końcowym otrzymają status dealera i ceny dealerskie. KONAR SC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenniku bez uprzedzania Klientów.


§3. Realizacja zamówień

 1. Zamówienie złożone w i-Conart składa się z jednego zlecenia na poszczególne pozycje z Oferty i-Conart i dotyczy jednego nazwiska.
 2. Rejestracja i przenoszenie zleceń bez użycia systemu i-Conart wykonywane są wyłącznie przez pracowników Biura Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Pliki komputerowe niezbędne do realizacji zlecenia należy przygotowywać zgodnie ze specyfikacją techniczną podaną w ofercie i zaleceniami "Jak przygotować pracę", dotyczącymi danej pozycji oferty.
 4. Zlecenia zawierające pliki uszkodzone, czyli nieotwierające się, niedające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane są usuwane, a KONAR SC informuje Klienta o tym fakcie w formie e-maila niezwłocznie po wykryciu jednak nie później niż data realizacji zamówienia.
 5. KONAR SC pobiera dodatkową opłatę za przygotowanie (bez ingerencji w zawartość pliku) w przypadku, gdy do zamówień zostaną dołączone pliki w innym niż zalecany w "Jak przygotować" formacie.
 6. Zlecenia składane lub przenoszone za pośrednictwem systemu i-Conart, przygotowane zgodnie z zaleceniami "Jak przygotować" nie są obłożone żadną, dodatkową opłatą.

§4. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

 1. Przez termin realizacji rozumiemy maksymalny czas potrzebny na wykonanie zamówienia przez drukarnię. Wysyłka następuje w następnym dniu roboczym. (Np. termin realizacji 3 dni robocze -> wysyłka w 4 dniu roboczym.)
 2. Terminy realizacji zamówień podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. Dla zamówień złożonych do godz. 16.00 okres realizacji liczy się w pełnych dniach roboczych od chwili złożenia zamówienia, w pozostałych przypadkach od godz. 8.00 następnego dnia roboczego.
 3. Dla zamówień złożonych z więcej niż jednego zlecenia (pracy do wykonania), termin realizacji zamówienia jest określony przez zlecenie o najdłuższym terminie realizacji.
 4. Maksymalny termin realizacji zamówienia jest kalkulowany automatycznie w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Zamówienie jest gotowe do odbioru w siedzibie Conart lub wysyłki kurierem w terminie określonym w podsumowaniu zamówienia oraz w e-mailu z potwierdzeniem rejestracji zamówienia.
 5. Terminy realizacji zamówień lub jednego ze zleceń występujących w zamówieniu mogą być niedotrzymane ze strony KONAR SC w przypadku wystąpienia siły wyższej (np. awaria). W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.
 6. Maksymalny termin dostawy na adres podany przez Klienta jest sumą terminu realizacji zamówienia oraz czasu dostarczenia przesyłki przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi zazwyczaj 1, maksymalnie 2 dni. Za terminowość dostaw odpowiada firma kurierska realizująca przesyłkę.
 7. Rzeczywisty termin realizacji zlecenia zwykle jest krótszy od terminu deklarowanego w podsumowaniu zamówienia. W takim przypadku Klient jest o tym fakcie informowany e-mailem, w dniu wysyłki towaru lub jego gotowości do odbioru w siedzibie KONAR SC.
 8. W wypadku zrealizowania dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie (pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym) KONAR SC może podjąć decyzję o zapakowaniu ich do jednej przesyłki w celu ograniczenia kosztów dostawy.


§5. Zlecenia expresowe.

 1. Wybrana oferta jest dostępna w trybie "ekspres".
 2. Tryb "expres" dostępny jest tylko i wyłącznie wtedy, gdy maszyny potrzebne do realizacji danej usługi mają wolne moce produkcyjne, nie są serwisowane ani uszkodzone.
 3. Praca w trybie "expres" jest realizowana tak szybko jak tylko to możliwe.
 4. W przypadku niemożności zrealizowania zlecenia ekspresowego w terminie, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie tak szybko jak to możliwe.


§6. Odpowiedzialność za jakość

 1. Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone przez klienta. Conart nie sprawdza, nie wprowadza poprawek i modyfikacji do dostarczonych plików.
 2. Conart nie odpowiada za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami klienta a faktycznym wydrukiem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony zaakceptowany przez klienta i opatrzony pieczęcią Conart oraz datą wykonania, wzorzec/odbitka próbna wykonana na maszynie, oprogramowaniu oraz mediach przy użyciu których, ma zostać wykonany właściwy nakład. Odbitki próbne oraz ewentualne, zlecone na ich podstawie nakłady wykonywane i wyceniane są wyłącznie jako pełne arkusze drukarskie.


§7. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta

 1. Plik dostarczony do KONAR SC drogą internetową spółka zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy.
 2. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do klienta. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony.
 3. Własność intelektualna klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do KONAR SC jest chroniona przed dostępem osób trzecich tylko w przypadku, jeśli pliki zostały przesłane na indywidualne konto FTP (tworzone w trakcie rejestracji klienta i dostępne tylko po podaniu indywidualnego hasła i loginu). Ochronie takiej nie podlega ogólnodostępne konto FTP.


§8. Płatności

 1. Podstawową formą płatności za usługi i produkty zamawiane w i-Conart jest płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 2. Klienci którzy nie przesłali upoważnienia do wystawienia przez KONAR SC faktur bez podpisu odbiorcy oraz kopii dokumentów rejestracyjnych swojej firmy (tj. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, potwierdzenie nadania NIP, REGON) są zobowiązani do regulowania płatności w formie pobrania przez kuriera lub płatności kartą kredytową.
 3. Klienci mogą ubiegać się po dwóch miesiącach od chwili rozpoczęcia współpracy o odroczone płatności  z terminem płatności 7 dni .
 4. Odroczone płatności przysługują jedynie Klientom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec KONAR SC. W przypadku opóźnienia płatności większej od 7 dni, Klient traci prawo do kredytu kupieckiego i może być obsługiwany przez KONAR SC wyłącznie w trybie płatności gotówką przy odbiorze przesyłki. Przywrócenie kredytu kupieckiego leży w gestii KONAR SC i nie następuje automatycznie po spłaceniu zaległych należności. Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie KONAR SC przez Bank.
 5. W szczególnych przypadkach KONAR SC może żądać od klienta przedpłaty przed zrealizowaniem zamówienia.


§9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie KONAR SC. Reklamacje niespełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje dotyczące jakości usług lub produktów mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesyłać je w postaci pisemnego protokołu (wyłącznie Klienci detaliczni) lub formularza reklamacji zamieszczonego w serwisie www. - formularz reklamacji (Klienci zarejestrowani w systemie i-Conart). Termin 14 dni nie obowiązuje w przypadku reklamacji gwarantowanej trwałości produktu lub usługi. Koszt przesyłki w przypadku uznania reklamacji pokrywa KONAR SC.
 3. Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku, jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.
 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez KONAR SC reklamowanego nakładu, reklamacja zostanie rozpatrzona a pracownik KONAR SC poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.


§10. Odpowiedzialnośc odszkodowawcza

 1. KONAR SC wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.


§11. Właściwość Sądu

 1. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla KONAR SC.

 


Powrót do treści | Wróć do menu głównego